حق بیمه با تعهدات بدنی (دیه) 4400 میلیون ریال ، تعهدات مالی 110 میلیون ریال و تعهدات حوادث راننده 3300 میلیون ریال می باشد